top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vyplněním a odesláním oficiální přihlášky na webu www.seven8.cz zákazník (kupující) výslovně potvrzuje, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek prodávajícího seznámil a souhlasí s nimi.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o pobytu na taneční stáži Seven8 uzavřené mezi zákazníkem a organizátorem Pop Balet, z.s., Zvonková 3048/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČO: 70804818 L 10537/MSPH Městský soud v Praze. Tyto VOP jsou nedílnou součástí SoZ, případně jiné smlouvy, která na ně odkazuje.

1) Přihláška na Seven8 a VOP se vztahují k přihlášce konkrétní osoby na toto taneční soustředění. Přihláškou se tanečník (jeho zákonný zástupce) zavazuje k povinnostem, které pro něj plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem Seven8 a tanečníkem (zákonným zástupcem) je rekreační pobyt. Rodičem se rozumí objednatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce), poskytovatelem Pop Balet, z.s.

2) Účastníkem Seven8 se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou a cena byla uhrazena v souladu s pokyny organizátora akce. Osoby mladší 18 let jsou zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a Seven8 vzniká a nabývá účinnosti odesláním přihlášky a jejím e-mailovým potvrzením společností Seven8.

3) Podmínkou přijetí zájemce na Seven8 je závazná přihláška, zaplacení zálohy do 14 dnů od přihlášení, uhrazení celkové částky do 31.5. a registrace na místě + předání aktuální příslušné dokumentace účastníka při odjezdu.

4) Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými či neúplnými údaji v nástupní lékařské dokumentaci ke zdravotnímu ohrožení účastníka či kolektivu, vyplynou z toho pro zákonného zástupce právní i finanční důsledky.

5) Účastník Seven8 je povinen dodržovat řád Seven8, režim dne a pokyny vedení a lektorů, především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky Seven8.

6) Organizátor si vyhrazuje právo stornovat přihlášku bez zaplacené zálohy, pokud jsou 3 upomínky za sebou bez odezvy přihlášeného.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A GDPR

 

Seven8 pracuje s osobními údaji, proto vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.

Odesláním webového kontaktního formuláře prostřednictvím webu www.seven8.cz, odesláním webové přihlášky na taneční workshop prostřednictvím webu www.seven8.cz či oslovení naší společnosti či našich zaměsnanců prostřednictvím telefonu či e-mailového kontaktu uděluji společnosti Pop Balet, z.s., se sídlem Zvonková 3048/2, Praha 10, PSČ 10600, IČO: 708 04 818, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, 10537. Emailový kontakt: seven8@seven8.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

V případě odeslání kontaktního formuláře či e-mailového a telefonického oslovení pracovníků Správce subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • jméno a příjmení,

 • emailová adresa,

 • telefonický kontakt 

2. Účelem zpracování osobních údajů je: Zasílání obchodních nabídek Správce a jeho partnerů dle bodu 4. Zejména se jedná o každoroční informace o termínu spuštění elektronických přihlášek na taneční workshop, informace o souvisejících připravovaných a realizovaných akcích, informace o připravovaných a realizovaných akcích parnetrů správce dle bodu 4.

3. Doba zpracování osobních údajů je: do odvolání

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:Subjekt odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím webu Správce údajů tj. www.seven8.cz či oslovení pracovníků Správce údajů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

V případě odeslání přihlášky na taneční workshop pořádaný Správcem subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • jméno a příjmení,

 • bydliště,

 • emailová adresa (v případě nezletilosti i rodičů),

 • telefonický kontakt (v případě nezletilosti i rodičů),

 • datum narození přihlašovaného,

 • další osobní údaje uvedené na povinných dokumentech jako jsou potvrzení o bezinfekčnostni, kopie průkazu zdravotní pojišťovny a posudku o zdravotní způsobilosti dítěte.

 • fotografie, audiovizuální záznamy z workshopu včetně přihlášených dětí

2. Účelem zpracování osobních údajů je: 

 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro administrativu a organizační zajištění tanečního workshopu. Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě a organizaci nutností, a v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění workshopu, za účelem poskytnutní relevantních služeb, pořádaných organizátorem. 

 • zasílání obchodních nabídek Správce a jeho partnerů dle bodu 4. Zejména se jedná o každoroční informace o termínu spuštění elektronických přihlášek na taneční workshop, informace o souvisejících připravovaných a realizovaných akcích, informace o připravovaných a realizovaných akcích partnerů správce dle bodu 4.

 • účastník souhlasí s případným užití fotografií či videozáznamů, zachycující jeho osobu. Tyto fotografie a videozáznamy budou použity výhradně k prezenzaci a propagaci tanečního workshopu a obdobné činnosti v režii Spráce údajů a jeho partnerů dle bodu 4 a to na sociálních sítích, fyzických nosičích, reklamních spotů a dalších nosičích.

3. Doba zpracování osobních údajů je: Doba souhlasu se zpracováním a uchováním následujících osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt se uděluje na dobu neurčitou do odvolání. Fotografie, videozánamy budou zpracovány na dobu neomezenou bez možnosti odvolání souhlasu. Ostatní osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány.

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

 • Ostatní oprávněné instutice (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.)

Subjekt odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím webu Správce údajů tj. www.seven8.cz či oslovení pracovníků Správce údajů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracování osobních údajů může kdykoli zrušit formou e-mailového oznámení na adresu seven8@seven8.cz. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracování osobních údajů udělený při odeslání přihlášky na taneční workshop je povinný.

 

bottom of page